Általános Szerződési Feltételek

PREAMBULUM

A MARMIN Consulting KFt. a beszállítóival közösen nemzetközi szolgáltatást üzemeltet, mely a vásárlóinak lehetőséget nyit arra, hogy a vásárlás és az ezzel elérhető kedvezményes feltételek által előnyöket gazdálkodhassanak ki kedvezmények formájában.

A beszerzés és a szolgáltatások igénybevétele megrendelés által és a vásárló részére hitelkeretet tartalmazó bankszámla segítségével, valamint a MARMIN Consulting Kft.-vel kapcsolatban álló szolgáltatók (a továbbiakban "szerződéses beszállítók") együttműködésével történik.

A MARMIN Consulting Kft. (szolgáltatás üzemeltetője) és a vásárló közötti megállapodás által lehetőség nyílik arra, hogy a vásárló az üzemeltető által biztosított rendszert használhassa.

1. A szerződéses jogviszony tárgya

1.1 A vevő jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult az üzemben tartó által üzemeltetett nemzetközi szolgáltatások használatára, játékpénz beszerzésére és játékok használatára, valamint az üzemeltető rendszerét más, lehetséges vásárlóknak ajánlani.

1.2 A vásárló köteles a jelen megállapodásból eredő jogait az általában elvárható gondossággal gyakorolni, valamint kötelezettségeit ugyanilyen gondossággal betartani.

2. Szerződő felek

2.1 MARMIN Consulting Kft. és vásárló, mint a jelen megállapodás szerződő felei, jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci résztvevők.

2.2 A vásárló - természetes személy esetén - csak teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, erre tekintettel a vásárló jelen szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni köteles nagykorúságát, illetve kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt.

2.3 A vásárló kijelenti, hogy a jelen megállapodásban szereplő és általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen szerződés aláírását a MARMIN Consulting Kft. által befolyásolhatta volna.

3. A vásárló jognyilatkozatai, egyes kötelezettségei

3.1 A vásárló kijelenti, hogy jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységének folytatásában
nincs kötve sem meghatározott időhöz, sem helyhez, a tevékenysége végzése során kizárólagosan csak saját anyagi eszközeit és saját infrastruktúráját használja.

3.2. A vásárló jelen szerződéses jogviszony szerint tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedélyeket, infrastruktúrát, anyagi eszközöket, mindenkor saját magának és saját költségére kell beszereznie, illetve a tevékenysége eredményeként esetlegesen őt terhelő adókat, egyéb közterheket, valamint a tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket neki kell viselnie.

3.3. Amennyiben a vásárló üzletszerűen közvetítési tevékenység végzését is folytatni kívánja, vevőszervezéssel akar foglalkozni, úgy tudomásul veszi, hogy ezen tevékenység végzéséhez valamilyen vállalkozási formát kell választania.

3.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy a MARMIN Consulting Kft.-től, jelen szerződés alapján részére járó kedvezmény, vagy bármely más juttatás után az esetlegesen fizetendő adó, járulék, vagy bármely más közteher, egyéb költség (díj, illeték, stb. ) viseléséért közvetlenül ő tartozik helytállni, ebben a tekintetben semminemű igényt a MARMIN Consulting Kft.-re nem jogosult áthárítani.

3.5. Amennyiben a vásárlónak jelen szerződéssel kapcsolatos jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez valamilyen államigazgatási engedély, vagy egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése- saját költségén- a saját feladata.

3.6. A vásárló a MARMIN CONSULTING KFT kívánságára köteles a fenti jogcselekmények igazolásához szükséges bizonylatokat, egyéb igazolásokat, vagy okiratokat a MARMIN Consulting Kft. részére bemutatni, hiteles- vagy egyszerű másolatban átadni. ( A hiteles másolatok elkészítésének költségei a vevőt terhelik)

3.7. Szerződő felek hangsúlyozottan kijelentik, hogy jelen szerződéses jogviszony alapján a MARMIN Consulting Kft. és a vásárló között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre, felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogviszony jön létre, amely alapján a vásárló a MARMIN Consulting Kft. szolgáltatási rendszerében való részvétele, valamint az esetleges további ügyfelek közvetítése tekintetében önálló és független piaci szereplőnek tekintendő.

3.8. A vásárló jelen megállapodás alapján nem köteles közvetítéseket teljesíteni, nem köteles vásárlásokat bonyolítani, erre vonatkozó semminemű eredmény felmutatására sem köteles, kizárólag saját belátása szerint jogosult a rendszer működésében részt venni a megállapodás keretei között.

3.9. A vásárló kötelezi magát, hogy a személyes adataiban bekövetkezett esetleges változásokat,
valamint a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő egyéb lényeges adatokat, információkat ( pl. az esetleges államigazgatási engedély száma, vagy adószám, stb. ), amelyek befolyásolhatják szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését, haladéktalanul közli a MARMIN Consulting Kft.-vel.

3.10. A vásárló köteles az őt érintő esetleges törvénymódosításokról, jogszabályváltozásokról, különösen az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokról és változásairól önállóan információkat beszerezni, hogy minden hatályos előírásnak saját költségére eleget tudjon tenni.

4. A MARMIN Consulting Kft. jogai és kötelezettségei 

4.1. A MARMIN Consulting Kft a vásárlót a szolgáltató rendszeren keresztül, a weboldalán (a továbbiakban " MARMIN Consulting Kft –Weboldala = www.szofogado.hu ) rendelkezésre bocsátott információk keretében, valamint tanfolyamok és továbbképző rendezvények által informálja és a változásokról időben értesíti.

4.2. A vásárlónak lehetősége van a jelen megállapodás alapján folytatott tevékenységéhez szükséges tanfolyamokon és továbbképzéseken részt venni, valamint a MARMIN Consulting Kft –vásárlói rendszeréről és az esetlegesen megvalósított változásokról saját kezdeményezése alapján egyéb módon tudomást szerezni azzal, hogy ezen jogosultságának érvényesítése érdekében semminemű anyagi igénnyel nem léphet fel a MARMIN Consulting Kft - vel, vagy a cégcsoport bármely más tagjával szemben.

4.3. A MARMIN Consulting Kft -nek jogában áll a vásárlónak a szolgáltatási rendszer keretében folytatott tevékenységének módját és jellegét, valamint annak előkészítését, magatartását és pénzügyi fegyelmét folyamatosan ellenőrizni.

4.4. A MARMIN Consulting Kft jogában áll, hogy a saját részére, a munkakörért felelős munkatársai által kidolgozza a vásárló tevékenységének segítéséhez szükséges, a szolgáltatási rendszer keretén belüli etikai és módszertani szabályokat.

4.4.1. Üzemben tartó ellenőrizheti, hogy a vásárló által folytatott tevékenység megsérti-e valamelyik jogi szabályt, vagy etikai normát;

4.4.2. hogy a vásárló rendelkezik-e a szolgáltatási rendszer továbbközvetítéséhez szükséges ismeretekkel;

4.4.3. hogy a vásárló és/vagy az általa közvetített vásárló a szolgáltató-rendszer reklámozásával kapcsolatosan ismeri-e a szolgáltatás használatával kapcsolatos tudnivalókat.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei

5.1. A vásárló jogosult - saját költségére - a MARMIN Consulting Kft által szervezett tanfolyamokon és továbbképző rendezvényeken részt venni.

5.2. Amennyiben a vásárló a MARMIN Consulting Kft szolgáltatási rendszerének keretében folytatott tevékenységéhez további regisztrált személyek segítségét veszi igénybe, köteles azokat gondosan kiválasztani és megfelelően betanítani, vagy azok ismereteit az üzembentartó kapcsolatban ellenőrizni, valamint mindenképpen biztosítani, hogy ezen személyek is betartsák a vásárlónak a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit.

5.3. A vásárló az általa kiválasztott személy magatartásáért nem felel.

5.4. A MARMIN CONSULTING KFT a vásárló által megnevezett személyeknek is lehetőséget ad, hogy szabad kapacitás keretében a MARMIN Consulting Kft által szervezett továbbképző rendezvényein részt vegyenek.

5.5. A vásárló a MARMIN Consulting Kft szolgáltatási-rendszerének keretében folytatott tevékenysége folyamán, de különösen új vásárló továbbközvetítésénél nem jogosult a MARMIN Consulting Kft.-t, képviselni, készpénzt átvenni, illetve nem jogosult az üzembentartó nevében semminemű jognyilatkozatot tenni, kötelezettséget vállalni, vagy jogosultságot elismerni.

6. A MARMIN Consulting Kft szolgáltatási-rendszerének használata

6.1. A MARMIN Consulting Kft a termékpartnerrel ( szerződéses beszállító) kereskedelmi megállapodást kötött, amely lehetővé teszi a vásárló számára, hogy a MARMIN Consulting Kft től árut és szolgáltatásokat szerezzen be. A MARMIN Consulting Kft igyekszik beszállítóinak körét mindinkább kibővíteni.

6.2. A vásárló által - a beszerzett áruk és szolgáltatások egységes elszámolása és nyilvántartása
érdekében - a termékpartnertől beszerzendő áru és szolgáltatás csak kizárólagosan a MARMIN Consulting Kft által kiállított regisztrációs lap másolata, megrendelő lap kitöltése és a MARMIN Consulting Kft-hez való eljuttatása, érvényes bankhitel számla és a bankszámlán elhelyezett tőke alapján történik.

6.3. A vásárló megbízza a MARMIN Consulting Kft.-t, hogy megrendelése alapján az áru értékét képviselő összeget az általa megadott bankszámláról inkasszóval lehívja, így biztosítva az adásvételi ügylet pénzforgalmának zavartalanságát.

6.4. A MARMIN Consulting Kft. jogosult a vásárló fizetőképességét a bankszámláján ellenőrizni.

6.5. A MARMIN CONSULTING KFT. az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez az adott termékpartner nevére szóló un. "Megrendelést", a kiszállításkor minden vevő részére a megrendelt áruról számlát küld" melyek mindig az adott ország pénznemére szólnak.

6.6. A MARMIN CONSULTING KFT. az un. "On-line" visszaigazolást, illetve a megrendelést rögzíti és archiválja. A vásárlónak a MARMIN CONSULTING KFT.-áruinak megrendelésénél - bármely megrendelési forma esetében meg kell adnia annak az árunak az adatait, amely árut vásárolni kíván és/vagy szolgáltatást igénybe akar venni.

7. Áruvásárlás a MARMIN CONSULTING KFT-nél.

7.1. A vásárló jogosult a MARMIN CONSULTING KFT.-től a fentiek szerinti valamelyik fajtájú MARMIN CONSULTING KFT.-nél forgalmazott árut megrendelni.

7.2. A vásárló jogosult a MARMIN CONSULTING KFT. által kiadott formanyomtatványon (írott utalvány), vagy személyes kódjának felhasználása alapján a MARMIN CONSULTING KFT.-Weboldal Internet-Portálján keresztül (Online-megrendelések), vagy a telefon-szervízen keresztül (szöveges hír formájú- SMS - megrendelések esetén) a megrendelt áruról a számla kiállítását és a kiszállítást igényelni.

7.3. A vásárló tudomásul veszi, hogy az általa igényelt áru ajánlott ára 5.000 HUF. de a legkisebb vásárlási összege legalább 500.-HUF azaz Ötszáz Forint- lehet, ezen szabály alól kivétel a telefon-szervizen keresztül történő szöveges hír formájú -SMS - szolgáltatások igénylése, amely esetben a fenti értékhatár alatti igénylés is megengedett.

7.4. A MARMIN CONSULTING KFT. az alábbi esetek együttes fennállása esetén tudja csak a megrendeléseket teljesíteni.

7.5. A vásárlás feltételei:

7.5.1. - ha a szervező a vásárlótól átvette a szabályosan és teljes körűen kitöltött megrendelési nyomtatványt, vagy On-line-, illetve SMS-ben küldött megrendelés esetén a szükséges adatokat a vásárló 12-számjegyű hozzáférési kódjának segítségével megadta a MARMIN Consulting Kft. Információs Központjának és az azt megkapta és megfelelően visszaigazolta,

7.5.2. - az igényelt áru árának teljes összege a MARMIN Consulting Kft. részére befizetésre került.

7.6. A MARMIN CONSULTING KFT. az adott számlának a vásárló részére való kiállítása után haladéktalanul egy másolatot küld a beszállítónak.

7.7. A MARMIN Consulting Kft. kötelezi magát, hogy a számla kiállítása után a vásárló vásárlásához szükséges összeget haladéktalanul átutalja az adott beszállító ( szerződéses termelő vagy szolgáltató) részére a vele kötött kereskedelmi megállapodás alapján.

7.8. A MARMIN Consulting Kft.-a megrendelések alapján kiállított számlákat az általa meghatalmazott szervező részére eljuttatja.

7.9. A MARMIN Consulting Kft.-kizárólag regisztrált partnerei részére végzi értékesítését, illetve szolgáltatásait.

7.10. A vásárló tudomásul veszi, hogy miután MARMIN Consulting Kft. részére a megrendelt árut kiszállíttatta, a megrendelést már érvényteleníteni, visszakérni vagy kicserélni nem lehetséges. A vásárló a MARMIN CONSULTING KFT számlájának kiállítása után kizárólag csak az adott termékek illetve szolgáltatások átvételére jogosult.

7.11. A vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a MARMIN Consulting Kft.-részére eljuttatott megrendelésért csak előleget fizetett, az árut nem veheti át. A felmerülő költségeket viselni tartozik, azokat az előlegből a szolgáltató elszámolja.

7.12. A vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy az általa igényelt áru teljes értékéhez még hiányzó összeget a MARMIN Consulting Kft.-Weboldal-on látható "Ráfizetési Lista" szerint megfizethesse a MARMIN Consulting Kft. részére, hogy ily módon tudjon az adott termékhez vagy termék/ szolgáltatáscsomaghoz hozzájutni. Ezt a hiánypótlást azonban legkésőbb a termék átvételkor igazolnia kell.

7.13. A vásárló tudomásul veszi, hogy a MARMIN Consulting Kft.-Weboldalon látható "áru lista " a jelen ÁÜF elválaszthatatlan része.

7.14. A MARMIN Consulting Kft.-a számla kiállításától számítva jogosult a vételár átvételére.

8. Kedvezmények

8.1. A MARMIN Consulting Kft. szolgáltatási rendszerében való részvétel által a vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy a termékpartner által a MARMIN Consulting Kft.-nek biztosított kedvezményes vásárlási feltételekben részt vehessen, abban árkedvezmények formájában osztozzon a MARMIN Consulting Kft-vel.

8.2. Ezen kedvezmények részletezése, amelyek a vásárlót a jelen megállapodás alapján megilletik
a MARMIN CONSULTING KFT-Weboldalán megtekinthető, a vásárló által a "Kedvezményes árukínálatunk" című mellékletekben.

9. Bejelentkezés az Internet-be és a PIN-kód

9.1. A vásárlóval a MARMIN Consulting Kft www.szofogado.hu Weboldalra történő első bejelentkezésekor SMS-en közöljük a vásárló kódját (jelszó) az általa megadott mobil-telefonszámra.

9.2. A vásárlónak a tényleges bejelentkezéshez, illetve a későbbi kódváltoztatásához a továbbiakban be kell tartania a MARMIN Consulting Kft.-Weboldalon lévő útmutatásokat, illetve a "segítségnyújtásokban" meghatározott szabályokat. A MARMIN Consulting Kft. a PIN-kódot e-mailben küldi meg a vásárlónak. A PIN-kód biztonsági okok miatt szükséges, hogy ezáltal a vásárló be tudjon lépni a MARMIN Consulting Kft.-Weboldaának vásárlói oldalára.

9.3. A PIN-kód megadása a vásárló minden megrendeléséhez, valamint a vásárló adatainak megváltoztatásához szükséges. A vásárlónak az ügyfélkódját (jelszó) és a PIN-kódját meg kell jegyeznie és biztonságos helyen kell tárolnia. A MARMIN Consulting Kft. javasolja, hogy ezen adatokat a vásárló mindenképpen törölje a mobiltelefonjából annak tudomásul vétele után.

9.4. Az első bejelentkezéskor a vásárló megadja ügyfélkódját, melyet szabadon választhat, azonban ezen kód nem egyezhet meg a személyi azonosító számával, születési dátumával, a mobiltelefon számával, illetve nem lehet összetéveszthetőségig azonos ezen számokkal. Az ügyfélkód és a személyes beállítások bármikor megváltoztathatók a MARMIN Consulting Kft Weboldalon keresztül.

10. Információadási kötelezettség személyes adatok változásakor

10.1. A vásárló köteles személyes és a jelen szerződéses jogviszony szempontjából lényeges adatainak változását a MARMIN Consulting Kft.-vel haladéktalanul közölni, illetve köteles az adatváltozást személyesen a MARMIN Consulting Kft.-Weboldalán átvezetni. Ezen kötelezettség elsősorban a név- cím, a banki kapcsolatok és mobiltelefonszámok változására vonatkozik.

10.2. Amennyiben a vásárló fenti kötelezettségének nem tenne eleget és ezen okra visszavezethetően a MARMIN Consulting Kft.-nek ebből adódóan bármilyen jellegű költsége, kára, többletkiadása keletkezne, úgy ezeket a MARMIN Consulting Kft. jogosult igényelni a vásárlótóI.

10.3. Amennyiben a vásárló címének változását nem jelenti be a MARMIN Consulting Kft-nek, úgy ezen közlésig a MARMIN Consulting Kft által az utolsó ismert címre küldött küldeményeket a MARMIN Consulting Kft. kézbesítettnek tekintheti, illetve a MARMIN Consulting Kft. nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy azért nem tudja időben kézbesíteni a vásárló részére járó küldeményeket, mert a vásárló utolsó bejelentett címéről a küldemények "ismeretlen helyre költözött" vagy egyéb olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, amely a kézbesítés meghiúsulását igazolja.

10.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy a MARMIN CONSULTING KFT nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményt megtenni, amelyek a vásárló nem ismert, vagy megváltozott adatainak felkutatására irányul.

10.5. A vásárló ügyfélkódja (kelszó), PIN-kódja és az ezzel kapcsolatos gondossági kötelmei:

10.6. A MARMIN CONSULTING KFT által SMS útján megadott ügyfélkódot (jelszó) - melyet a vásárlónak javasolt megváltoztatnia - valamint a PIN-kódot szigorúan bizalmasan kell kezelni.

10.7. A jelszó és a PIN-kód megadásakor arra kell ügyelni, hogy azokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, azokhoz semmilyen körülmények között ne juthassanak hozzá.

10.8. A jelszó és a PIN-kód semmilyen körülmény között nem juthat illetéktelen harmadik személy tudomására, ezért ezeket mobiltelefonon tárolni nem szabad.

10.9. A vásárlónak fokozottan javasolt ügyfélkódjának rendszeres időközönként való megváltoztatása.

10.10.A MARMIN CONSULTING KFT-t semminemű felelősség abból nem terhelheti, hogy a vevő nem tartotta be a fenti kötelezettségeit, vagy a fenti ajánlásokat és emiatt harmadik személy a fenti adatokkal visszaélt a vásárló hátrányára.

10.11. Amennyiben a vásárló saját hozzáférésével kapcsolatban, vagy a REND Zrt.-Weboldalára való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy köteles azt haladéktalanul a MARMIN Consulting Kft.-vel közölni, hogy az illetéktelen hozzáférést azonnal lezárhassák, illetve a visszaélés megszüntetése miatt a szükséges műszaki- és jogcselekményeket megtegyék.

10.12. Változtatás esetén a vásárló SMS útján kapja meg a megváltoztatott hozzáférési
adatokat.

11. Felelősség

11.1. A MARMIN Consulting Kft. a vásárló felé jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen a vásárló által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, vagy a kárt a MARMIN Consulting Kft. valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta, illetve a kár a MARMIN Consulting Kft-nek felróható ok miatt a vásárló, vagy alkalmazottjának életében, testi épségében, vagy egészségében okozott károsodás miatt állt elő, egyéb esetben a MARMIN Consulting Kft. a vásárló által érvényesített minden kártérítési igénnyel szemben felelősségét kizárja.

11.2. MARMIN Consulting Kft. nem vállal szavatosságot, vagy felelősséget az Internet-Portál és/vagy az SMS-szervíz állandó felhasználhatóságért, különösen nem a mobil telefonhálózat vagy egyéb mobil terminálok rendelkezésre állásáért.

11.3. Olyan károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a fentiek nem álltak rendelkezésre, vagy nem működtek hibátlanul és ez nem a MARMIN Consulting Kft. hibája, semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve amennyiben az ezen okból keletkező károk a MARMIN Consulting Kft. szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

12, Szolgáltatási zavarok és károk a termékpartner hibájából

12.1. MARMIN Consulting Kft. jelen szerződéses jogviszony szerinti szolgáltatásai a termékek ( áruk ) és szolgáltatások közvetítésére korlátozódnak, valamint a MARMIN Consulting Kft.-áruinak rendelkezésre bocsátására, áruk és szolgáltatások beszerzését teszik lehetővé.

12.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy a MARMIN Consulting Kft.-nél beszerzett áruk és szolgáltatások kizárólagosan a MARMIN Consulting Kft. mindenkori beszállítóitól erednek, erre tekintettel a beszállító teljesítéséért, magatartásáért a MARMIN Consulting Kft. nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget.

12.3. A vásárló tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony a MARMIN Consulting Kft. áruértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan az Zrt. és a vásárló között jön létre, ezen jogviszonynak az alanya, vagy résztvevője semmilyen jogcímen más nem lesz. Ezen szerződéses feltétel alapján a vásárló tudomásul veszi, hogy a termékpartner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén ( hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem teljesítés, a teljesítés lehetetlenülése a termékpartnernek felróható okból, stb) a vásárló bármiféle igényt a termékpartnerrel szemben támaszthat, amennyiben a vásárlói követelés a fenti igényt illetően a MARMIN Consulting Kft. felé irányulna, azt a beszállítóra áthárítjuk.

12.4. A vásárló a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a fenti okok valamelyikének bekövetkezése esetén nem tarthat igényt a kifizetett vételár teljes, vagy részleges visszatérítésére, az áru cseréjére, vagy készpénzfizetésre MARMIN Consulting Kft-vel szemben.

13. Díjak

13.1. A vásárló részvétele a MARMIN Consulting Kft-rendszerben díjtalan. Az adminisztrációs költségek a megvalósított vásárlásokért a vásárlás összegének 30 %-át jelentik, amit a vásárlás teljesülésekor kell érvényesíteni.

13.2. A vásárló választhat a MARMIN Consulting Kft.-Weboldal Internet-Portáljának kibővített szervizszolgáltatás igénybevétele, vagy a havi értesítési szervizszolgáltatás igénybevétele között féléves, illetve egyéves időtartam között.

13.3. A fenti szolgáltatásokat a vásárló nem köteles igénybe venni.

13.4. Amennyiben a vásárló a kibővített szerviz szolgáltatást kívánja igénybe venni, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat:

13.4.1. féléves időtartam használati díja 500.- Ft Bruttó

13.4.2. egyéves időtartam használati díja 1.500.- Ft Bruttó

13.4.3. Amennyiben a vásárló a postai úton megküldött havi értesítési szervizszolgáltatást
kívánja igénybe venni, úgy az alábbi díjat kell megfizetnie választása szerint:

13.4.3.1. féléves időtartamra 2.000.- Ft Bruttó

13.4.3.2.egyéves időtartamra 4.000.- Ft Bruttó
A fenti díjat a vásárló a MARMIN Consulting Kft. számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a MARMIN Consulting Kft. részére átutalni.

13.5. Amennyiben a vásárló legalább 30 nappal korábban a féléves, illetve egyéves időtartam lejárata előtt nem mondja fel a fenti és általa megrendelt szolgáltatást a MARMIN Consulting Kft. felé, úgy tudomásul veszi, hogy az általa igénybevett mindenkori szervizszolgáltatás félévre, illetve egy évre automatikusan meghosszabbodik, így annak díját a meghosszabbított időtartamra is fizetnie kell.

13.6. A MARMIN Consulting Kft.-Weboldal Intemet-Portáljának kibővített szervizének használata nem kötelező a vásárló számára, minden fontos, illetve szükséges információ a MARMIN Consulting Kft.- Weboldal általános oldalán a vásárló részére rendelkezésre áll és havonta a vásárló által megadott e-mail címre megküldésre kerül.

13.7. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben külföldi illetőségű partner kéri a MARMIN Consulting Kft.-kereskedelmi szolgáltatását, úgy a megrendeléskor a vásárlónak a vételár legalább 50 %-át külön át kell utalnia a MARMIN Consulting Kft számlájára. A devizaösszegek azon árfolyammal kerülnek átszámításra, amely a tranzakció lekönyvelésének napján érvényes.

14. A vásárló elállási joga

Az elállásról szóló értesítést írásban kell a MARMIN Consulting Kft. felé közölni, az alábbi címre:
MARMIN Consulting Kft: 1153. Budapest, XV. Bethlen Gábor utca 121.

15.A vásárlói megállapodás esetleges elutasítása, időtartama és felmondása

15.1. A MARMIN Consulting Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló által aláírt megállapodást - amely így ajánlatnak minősül - az aláírástól számított három héten belül visszautasítsa, vagy amennyiben a MARMIN Consulting Kft. belföldi képviselője a megállapodást aláírná, úgy a fenti határidőn belül a megállapodástól minden indokolás nélkül elálljon.

15.2. Jelen vásárlói megállapodás határozatlan időre jön létre és azt a MARMIN Consulting Kft. 30 napos felmondási határidővel hónap végére írásbeli értesítéssel felmondhatja.

15.3. A vásárló jelen megállapodást írásban bármikor 8 napos felmondási idő figyelembe vételévei mondhatja fel.

15.4. Azonnali hatállyal mondhatják fel a felek a jelen megállapodást, amennyiben a másik fél a szerződésből ( ÁÜF-ből ) eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el.

15.5. A MARMIN Consulting Kft. a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani jelen szerződést az alábbi esetekben:

· a vásárló adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl,
· a vásárló a MARMIN Consulting Kft. jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat.

15.6. Jelen vásárlói megállapodás minden rendelkezése hatályban marad a szerződéses jogviszony megszűnésének napjáig. A megszűnés napjától számítva a vásárló már nem jogosult a
MARMIN Consulting Kft.- szolgáltatási rendszerét használni.

15.7. A jelen szerződéses jogviszony megszűnése esetén a MARMIN Consulting Kft.-Weboldal Internetportáljának kibővített szervizért, vagy a havi értesítési szervizért járó díjazás részben, vagy egészben történő visszatérítésének igénylése nem lehetséges.

16. Adatfeldolgozás és adatátvitel

16.1. A MARMIN CONSULTING KFT jelen megállapodás keretében feldolgozza a vásárlónak a jelen megállapodás keretében beszerzett adatait, illetve azon adatait is, amelyek jelen szerződéses jogviszony alapján harmadik személyek révén jutott a MARMIN Consulting Kft tudomására. Ezen adatfeldolgozás során azonban a MARMIN Consulting Kft. köteles betartani az adatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseket. A MARMIN Consulting Kft. a fenti adatokat kizárólag a vásárló azonosításának és jogi üzleti képességének ellenőrzése érdekében használhatja fel a törvényi korlátok figyelembevételével.

16.2. A vásárló adatait a MARMIN Consulting Kft. kizárólag a vásárlói rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a rendszer folyamatos és hibátlan üzemeltetése céljából használhatja fel, azok - az alábbi kivétellel - illetéktelen harmadik személy részére nem kerülhetnek átadásra.

16.3. A MARMIN Consulting Kft. jogosult a vásárló megismert és feldolgozott adatait kizárólag a vásárlói rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesíthetősége céljából üzleti partnereinek átadni. 

16.4. A vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy MARMIN Consulting Kft. a fentiek szerint megállapított és feldolgozott adatait - a vásárló aznosításához szükséges egyéb személyi adatokat - amelyek a vásárló hitelképességének megállapításához, vagy követelések behajtásához szükségesek, továbbadja ilyen tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságoknak, szövetségeknek, kizárólag hitelezővédelmi célból. Amennyiben a vásárló az ezen ok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy a MARMIN Consulting Kft. az adatok továbbítására nem jogosult.

16.5. A vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy MARMIN Consulting Kft. fenti adatait reklámcélokra, illetve referenciaként felhasználhassa, különösen mobil-szövegek (SMS) és e-mailek szétküldéséveI. Amennyiben a vásárló az ezen ok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy a MARMIN Consulting Kft. az adatok továbbítására nem jogosult

17. A vásárlói megállapodás módosítása vagy kiegészítése

17.1. A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a telefaxon vagy email-en leadott módosítási javaslatok, nyilatkozatok is teljesítik a fenti - írásos – formai igényt.

17.2. A jelen megállapodásnak és az ÁÜF-nek a MARMIN Consulting Kft. által foganatosított módosítási javaslatai minden esetben hatályosnak és a vásárló által jóváhagyottnak tekintendők, ha a vásárló az írásbeli értesítést követő 30 napon belül nem emel írásban kifogást az adott módosítási javaslattal szemben, vagy a MARMIN Consulting Kft-vásárlói rendszert az írásbeli értesítést követően továbbra is használja.

17.3. A vásárló tudomásul veszi, hogy a MARMIN Consulting Kft minden változást, módosító javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket és hírlapot a vásárló által rendelkezésére bocsátott e-mail címére is jogosult megküldeni.

18. Alkalmazandó jog bírósági illetékesség

19. Általános rendelkezések

19.1. Jelen megállapodás a szerződő feleket kötelezi ezen megállapodás rendelkezéseinek maradéktalan betartására. A vásárló nem jogosult a MARMIN Consulting Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. Ezen tilalom nem vonatkozik - gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvényben meghatározott jogutódlásra, vagy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott engedményezési megállapodás megkötésére.

19.2. A vásárló már jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a MARMIN Consulting Kft. a jelen megállapodást, vagy az ebből eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy, elsősorban egy a MARMIN Consulting Kft.-hez tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza.

20. Érvénytelenség

20.1. Ha a jelen megállapodás és az ÁÜF (továbbiakban: megállapodás) egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.